OPGK

Systemy Informacji Przestrzennej

Opolski System Informacji Przestrzennej

Osoba kontaktowa: Kierownik Pracowni SIP – Grzegorz Sikora
tel. 501 008 138 email: sikora@opgk.opole.pl

Opolski System Informacji Przestrzennej

Szybki dostęp do informacji oraz ich sprawne przetwarzanie są dzisiaj niezbędne do właściwego funkcjonowania administracji wojewódzkiej. Opolski System Informacji Przestrzennej (OSIP) wdrożony w województwie, ma przede wszystkim za zadanie usprawnić działania władz regionalnych. W pierwszej kolejności system powinien zaspokoić potrzeby wojewódzkiej administracji samorządowej i rządowej, która wykorzystuje informacje przestrzenne, na co dzień. Pobierając jedne dane, część Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, będzie jednocześnie zasilać system innymi W dalszej perspektywie dane gromadzone w systemie będą, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, udostępniane wszystkim uprawnionym zainteresowanym.

Dane przestrzenne powódź 1997

Opracowaliśmy dane przestrzenne o terenach zalanych podczas powodzi w roku 1997 na podstawie zdjęć lotniczych i danych weryfikowanych w terenie

Strefy zabudowy województwa opolskiego

Na podstawie danych ewidencyjnych dotyczących budynków przejętych z lokalnych Systemów Informacji o Terenie stworzono podstawy do wygenerowania stref zabudowy. Przejęte istniejące dane obiektowe wraz z atrybutami. Braki w danych przestrzennych uzupełniono danymi z map topograficznych 1:10000 oraz danymi pozyskanymi z ortofotoampy. Na podstawie autorskiego algorytmu generowani stref zabudowy wygenerowano jednolite strefy zabudowy dla całego województwa uwzględniając inne warstwy tematyczne np. drogi. Strefy zabudowy podzielone zostały na zamieszkała i przemysłową.

Integracja z danymi ewidencji gruntów i budynków

Celem projektu była intergracja  OSIP z bazą graficzną  EGB prowadzoną jednolicie w systemie GEOINFO oraz z bazą opisową EGB prowadzoną jednolicie w systemie EGB 2000.W ramach projektu opracowano „scenariusze” , które realizują wymagane przez użytkownika zadania  wraz z raportami. Odpowiednie zastosowanie scenariusz pozwala na uzyskanie końcowego efektu, czyli zagregowanych obszarów według grup rejestrowych na terenie całego województwa. Podczas prac nad projektem zastosowano unikalne metody pozyskiwania, przetwarzania danych oraz szukanie relacji pomiędzy nimi. 

Link do wersji internetowej OSIP:  www.osip.opole.pl/WODGiK/Default.asp

[źródło danych Opolski System Informacji Przestrzennej]

Topograficznej Bazy Danych województwa opolskiego

„Baza Danych Topograficznych” (skrót TBD) jest urzędową nazwą spójnego pojęciowo w skali kraju systemu gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych funkcjonującego w oparciu o właściwe przepisy prawne. Określenie „Baza Danych Topograficznych” obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi jak i odpowiedni system finansowania i organizacji. Zakres informacyjny i funkcjonalny oraz poziom technologiczny definiują odpowiednie wytyczne i instrukcje techniczne. Zakres informacyjny i funkcjonalny oraz poziom technologiczny definiują odpowiednie wytyczne i instrukcje techniczne.

Obecnie braliśmy udział w dwóch dużych projektach TBD obejmujących swoim zasięgiem całe województwo opolskie:

  • Migracja danych z VMapL2 do struktur TBD
  • Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci dróg i budowli mostowych województwa opolskieg

[źródło danych Opolski System Informacji Przestrzennej]

System Gridowy- analizy przestrzenne 

Firma OPGK Opole Sp. z o.o. wraz Instytutem Śląskim w Opolu zbudowała pierwszy w Polsce system pozwalający analizować procesy demograficzne w układzie przestrzennym poniżej poziomu szczegółowości właściwej dla obwodów spisowych. Przedstawiane narzędzie służy do analizowania i prognozowania zjawisk istotnych zarówno z punktu zarządzania regionem jak i obszarami lokalnymi oraz podejmowania optymalnych decyzji kierunkowych- w tym także działań proekologicznych.  System bazujący wyjściowo na danych demograficznych na poziomie obwodów spisowych, jako najbardziej precyzyjnego  zbioru informacji społeczno-ekonomicznych i mieszkaniowych, ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich danych ,którym można przypisać atrybut przestrzenny. Utworzona macierz przestrzenna o wymiarach pola 200x 200m. pozwala ,po raz pierwszy w kraju, w takiej skali i z takim zasobem bazo-danowym przełamać  nieprzekraczalną barierę pożądanej  precyzji w  badaniach naukowych-możliwości porównań zjawisk niezależnie od daty ich powstania i  niezależnie od  administracyjnej przynależności analizowanego obszaru.

[źródło danych OPGK Opole]

Baza danych w Standardzie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach

Projekt wykonano dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Katowicach – dla części drogi S-1- na odcinku Bielsko-Biała  Jasienica. Szczegółowy zakres prac:
   •    Zgłoszenie pracy geodezyjnej do PODGiK. Pobranie niezbędnych materiałów do wykonania pomiaru aktualizującego oraz wkreślenie zmian na mapach zasadniczych.
   •    Pobranie z PODGiK warstwy ewidencyjnej w formie cyfrowej, (jeżeli nie istnieje w formie analogowej). Dostosowanie otrzymanych danych do Zarządzenia nr 19.
   •    Stworzenie schematu bazodanowego zgodnego z systematyką Zarządzenia 19.
   •    Skartowanie z szkiców geodezyjnych z pomiaru powykonawczego i aktualizacyjnego danych przestrzennych ujętych w schemacie Zarządzenia nr 19.
   •    Sprawdzenie poprawności topologicznej i geometrycznej pozyskanych danych
   •    Uzupełnienie atrybutów opisowych
   •    Wyeksportowanie danych do plików SHP
   •    Oddanie operatu geodezyjnego do PODGiK i PODGiK z pomiaru aktualizującego wyplot mapy wstęgowej zgodnej z K1.

 

[źródło danych OPGK Opole]

Obiektowa mapa zasadnicza K1

Zgodnie z definicją instrukcji K1:

„Mapa zasadnicza – zgodnie z art.2, p.7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.”

Obecnie firma zaniechała tworzenia map zasadniczych w formie wektorowej przechodząc jednocześnie na pełno obiektowość danych. Element mapy zasadniczej jest obiektem, co oznacza że jest umiejscowiony w przestrzeni oraz posiada przyporządkowane atrybuty. Realizujemy pełno obiektowe mapy zarówno poprzez pozyskani atrybutów z zasobów PODGiK w zakresie obligatoryjnym jak i fakultatywnym. Uzupełnienie danych odbywa się na podstawie wektoryzacji map zasadniczych lub ortoftomapy lotniczej.

[źródło danych OPGK Opole]

Doświadczenie zawodowe